תנאי שימוש

כללי

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי מדינת ישראל-הנהלת בתי המשפט (להלן: המשרד). המשרד מציע את המידע בשירות מקוון זה ובכל הכלול בו (להלן: השירות) בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.
המשרד רשאי לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מידית עם הצגתו בשירות מקוון זה / באתר. אין להשתמש לרעה באתר ובשירותים. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם ו/או אם המשרד או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר.

 

קניין רוחני

התכנים המופיעים באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים, סימנים וכיו”ב (ולמעט חוקים, תקנות, דברי הכנסת והחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין), מוגנים בזכויות קניין רוחני, המצויות בבעלות המשרד או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות לבעלי הזכות, לרבות הזכויות המוסריות, ככל שישנן כאלה על-פי הדין. לא ניתן להעתיק תכנים אלה או לעשות בהם כל שימוש, אלא לפי תנאי הרישיון המצורפים בקישור מטה או לפי כל דין.
קישור לתנאי הרישיון – לחץ כאן.

 

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים links) ) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין הקישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למדינת ישראל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

ככל שתתגלה סתירה ו/או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

 

להמשיך לצמוח,
בלי לתת חתיכה מהעסק

דילוג לתוכן